Asbesti ja haitta-ainekartoitus

Tärkeää tietoa tilojen käyttäjille / asukkaille ennen tutkimusta

 • Huolehdithan, että ovesi ei ole turvalukossa tutkimuspäivänä.
 • Mahdolliseen kellarivarastoon ja irtaimistovälinevarastoihin on pääsy esteettä. Tämä arvioidaan aiemmin jo, onko tarvetta varastoihin erillisesti mennä ja siitä ilmoitetaan erikseen. Asukkaan ei tarvitse missään nimessä jättää ovia ja tai tiloja lukitsematta.
 • Huolehdithan lemmikkieläimestäsi niin ettei se aiheuta vaaraa tutkijalle. On mahdollista että reviiritietoiset kotieläimet voivat aiheuttaa tutkijalle vaaran kun ns.ulkopuolinen tulee kiinteistöön sisälle.
 • Jos on toive kellonaika ennakkoilmoitukseen liittyen niin ilmoitat siitä sähköisesti tutkijalle, niin näitä aikoja pyritään aina noudattamaan tarpeen mukaan.
 • Tutkimustyöt eivät vaadi asukkaan paikallaolemista, mutta saa olla aina paikalla ja samalla annetaan sen hetken infoa tutkimuksista.
 • Ilmoitathan mahdollisesta esteestä ja kotieläimestä asunto käyntiin liittyen ajoissa tutkijalle. Jos oven takaa kuuluu isokin eläimen ääni ja ei ole tietoa onko kotieläin laitettu turvallisesti toiseen huoneeseen niin emme voi mennä asuntoon = tutkijan turvallisuuden takaamiseksi.

Yleistä

Asbesti ja haitta-ainekartoituksessa tutkitaan kohde ennalta määrättyjen alojen mukaisesti.

Ennen tutkimusta kohteen historia ja jo aiemmin suoritettuihin tutkimuksiin tutustutaan ja otetaan huomioon niiden antama informaatio. Mahdollisesti aiemmin suoritettujen tutkimusraporttien ajantasainen päivtys.

Kohteen työmääre merkitään sen mukaisesti, mitä kohteessa tehdään, muutetaan, korjataan ja puretaan.

Vaihtoehtoisesti työ voi kohdentua vain yksittäiseen tilaan tai laajempaan kokonaisuuteen kuten kokonaisvaltaiseen haitta-aine tutkimukseen.

Asbestikartoitus laaditaan yleensä ennakkoon kun kiinteistöön ja tai tilaan suunnitellaan / ollaan suunnittelemassa toimenpiteitä. Useasti asbestikartoitus laaditaan jo selvästi hyvissä ajoin ennen hankesuunnitelman laajempaa aloittamista.

Kartoitus perustuu asiakirjatietoihin sekä kohteesta saatuihin yleistietoihin.
Niistä materiaaleista joista ei suoraan voi päätellä, ei tunnistettu tai epäillään sisältävän asbestia = otetaan näyte

Asbestipitoiseksi materiaaliksi tulkitaan aines, joka sisältää asbestia yli 1 paino%.
Muissa haitallisissa aineissa on omat raja-arvot jotka merkitään pääsääntöisesti mg/kg. Mikäli näiden raja-arvojen ylitys näytteessä todetaan on jokaiselle haitta-aineelle omat työn suoritukseen merkittävät RT kortit, ohjeet ja asetukset. Näin purkutyöt voidaan aina suorittaa turvallisesti.
= Oikein suoritettu työ on turvallista ja jokaisen etu. Asbestin ja haitallisten aineiden purkutyössä ei voi etuilla tai toimenpiteitä ohittaa vaan jokainen työvaihe on hyvin tärkeä kokonaisuudessa.

Asbestikartoitusraportti perustuu visuaaliseen havainnointiin ja tietoperäiseen tulkintaan sekä materiaalinäytteisiin.

Asbestikartoitusraportti liitetään kiinteistön asiakirjoihin mahdollisia muita toimenpiteitä varten ja säilytetään kiinteistön muiden asiakirjojen kanssa myöhempää tarkastelua varten.

Tutkimuksien tarkoitus

Asbestikartoituksen käyttö ja tutkimuksen laadinta on erittäin hyvä apuväline esimerkiksi seuraavissa asioissa:

 1. Kiinteistössä mahdollisesti tapahtuva vesivahinko ja sen vahingon rakennepurkuun, kuivaukseen ja suunnitteluun nopeuttava väline. Ennakkoon on jo tiedossa missä rakenteissa haitallisia rakennusmateriaaleja mahdollisesti sijaitsee. Tällä säästetään arvokasta aikaa ja pienennetään mahdollisen kuivauksen aikaa myös, jotta rakenne saadaan nopeasti kuivumaan purkutöiden jälkeen. Ennakkotutkimuksen perusteella tiedetään miten materiaalit täytyy purkaa.
 2. Kiinteistössä on asukkaalle tulossa esimerkiksi remontti ja alue, joka halutaan uudelleen toteuttaa ja tiedossa on jo etukäteen mitä haitallisia aineita voi rakenteessa olla jolloin työn hinnan ja kustannuksen arviointiin on tutkimustulokset jo valmiina.
 3. Kiinteistöön tehdään ennalta suunniteltuja toimenpiteitä ja hankesuunnittelu käynnistetään. Säästetään aikaa ja varsinkin kustannuksia ja asukkaita voidaan informoida tulevista tapahtumista ennakkoon. Haitallisten aineiden osuus rakenteissa on jo kartoitettu ja hanke saadaan käynnistymään nopeammin.

Tutkimustapoja ja menetelmiä

Kohdennettu tila voi olla esimerkiksi:

 • Purettavat rakenteet kylpyhuoneessa
 • Purettavat rakenteet keittiössä
 • Putkistosaneeraukseen liittyvät toimet
 • Kattoremonttiin liittyvät toimet
 • Vesivahinkoon tai muihin vuototapahtumiin liittyvät rakennepurkutyöt

Kokonaisvaltainen kartoitus:

 • Kiinteistön tutkimus kohdistetaan kaikkiin erillistiloihin
 • Kiinteistön tutkimus laajennetaan tarpeen mukaan myös muihin vaarallisiin materiaaleihin kuten lyijyyn, raskasmetalleihin, PAH ja Pcb yhdisteisiin.
 • Tässä tutkimuksessa kartoitetaan kohde niin, että työhön yleensä sisältyy myös julkisivut ja kattomateriaalitkin.
 • Kiinteistö puiretaan kokonaisuudessaan jolloin kohteesta määritellään myös betonin hyötykäyttökelpoisuus maanrakentamisessa. ( Mara asetus )

Näytteenottomenetelmät:

 • Näytteenottotyössä käytetään menetelmiä jotka eivät vaaranna tutkijan ja tai muiden terveyttä.
 • Näytteenottotyöt kohdennetaan ennakkotutkimuksen ja tutkimuskäynnin yhteydessä arvioituihin materiaaleihin.
 • Näytteenottotyössä käytetään kerrostumanäytteen ottomenetelmää, näytepalamenetelmää ja tai muita menetelmiä joilla voidaan varmistaa materiaalin vaarallisen aineen osuus.
 • Näytteenottotyössä on käytössä pölynhallintaan ja näytteenottomentelmiin käytettäviä apuvälineitä kohdeimureista lähtien alipaineistukseen. Työvälineet valitaan aina kohteen mukaan ja näytteenottotyön mukaisesti. Joskus joudutaan tilat jopa alipaineistmaan ja tekemään näytteenottotyöt suojatilassa. _Näitä kohtia ovat yleensä betonin hyötykäyttökelpoisuudeen määritysnäytteet jolloin rakenteesta otetaan näytettä noin 4kg tutkittavaksi. Tätä ennen on määritelty kuitenkin pinnoitteet ja niiden materiaalit.
 • Erillisten massakerrosten alta voi paljastua haitallisia ja vaarallisia rakennusmateriaaleja jolloin työt keskeytetään ja noudatetaan ohjeistuksia materiaalin mukaisesti. Tutkitaan ja otetaan näytteet.

Jokaisessa kohteessa on omat erityismääräykset ja omat huomiot jolloin suunnitelmat tutkimiseen laaditaan aina kohde kohtaisesti niin tutkimuksen kuin näytteenottotyöt kannalta.

Tutkittavia haitta-aineita

 • Asbesti
 • Lyijy
 • Pcb
 • Raskasmetallit
 • PAH
 • Betonin hyötykäyttökelpoisuus

Asetuksia, ohjeita ja viranomaistietoja

Asbestipurkutyössä on noudatettava RT 82-0347 / Asbestia sisältävien rakenteiden purku 10/2009.

Asbestia ja asbestipitoisia tuotteita koskevista kielloista säädetään  VNa 684/2015 asbestipurkutyön turvallisuudesta, Laki eräistä asbestipurkutyötä koskevista vaatimuksista 798/2015.

Asbestipitoisen jätteen käsittelystä säädetään jätelaissa 646-666/2011 mukaan.

Haitta-ainetutkimus RT 20-11160
Haitta-ainetutkimus tilaajan ohje RT 18-11244
Asbestikartoitus, tutkimusmenetelmä RT 18-11247
Asbesti rakentamisessa RT 18-11246
Asbestikartoitukseen perustuva purkutyösuunnittelu RT 18-11248
Haitta-ainetutkimus, rakennustuotteet ja rakenteet RT 18-11245
Asbestityökoneet Kone-Ratu 09-3038
Kivihiilipikeä sisältävien rakenteiden purku. RT 82-0381
PCB:tä ja lyijyä sisältävien saumausmassojen purku. RT 82-0382
Vaaralliset aineet – käsittely ja suojaus. RT 82–0384
Muita vaaralliseksi luokiteltuja aineita säädellään erikseen Valtioneuvoston asetuksessa jätteistä 179/2012. Jätelain 646/2011 nojalla.
Rakentamisen jätehuolto RT 69-11183
Asetus eräiden jätteiden hyödyntämisestä maanrakennuksessa. VNA 591 ja 403
Ympäristösuojelulaki 86/2000
Jätelaki 646/2011
Purkutyössä noudatettava pölyttömän saneerauksen ohjeistuksia RT 82-0384
Mikäli rakenteiden avausten- ja purkutyön yhteydessä esiin tulee mikrobivaurioista selviä viitteitä, niin purkutyöt suoritetaan mikrobivaurioituneen materiaalin purkutyönä. RT 82-0239

Asbestin käyttö rakentamisessa

ASBESTIN KÄYTTÖ RAKENTAMISESSA

LÄHDE RT 18-11246

OIKEIN SUORITETTU TUTKIMUS ON AVAIN OIKEIN SUORITETTAVAAN TYÖHÖN.
OIKEIN SUORITETTU TYÖ ON TAAS KAIKKIEN ETU