Asbesti- ja haitta-ainekartoitus

Tärkeää tietoa tilojen käyttäjille / asukkaille ennen tutkimusta

 • Huolehdithan, että ovesi ei ole turvalukossa tutkimuspäivänä.
 • Mahdolliseen kellarivarastoon ja irtaimistovälinevarastoihin on pääsy esteettä. Tämä arvioidaan aiemmin jo, onko tarvetta varastoihin erillisesti mennä ja siitä ilmoitetaan erikseen. Asukkaan ei tarvitse missään nimessä jättää ovia ja tai tiloja lukitsematta.
 • Huolehdithan lemmikkieläimestäsi niin, ettei se aiheuta vaaraa tutkijalle. On mahdollista, että reviiritietoiset kotieläimet voivat aiheuttaa tutkijalle vaaran kun ns. ulkopuolinen tulee kiinteistöön sisälle.
 • Jos on toive kellonaika ennakkoilmoitukseen liittyen, niin ilmoitat siitä sähköisesti tutkijalle, niin näitä aikoja pyritään aina noudattamaan tarpeen mukaan.
 • Tutkimustyöt eivät vaadi asukkaan paikallaolemista, mutta saa olla aina paikalla ja samalla annetaan sen hetken infoa tutkimuksista.
 • Ilmoitathan mahdollisesta esteestä ja kotieläimestä asunto käyntiin liittyen ajoissa tutkijalle. Jos oven takaa kuuluu isokin eläimen ääni ja ei ole tietoa onko kotieläin laitettu turvallisesti toiseen huoneeseen niin emme voi mennä asuntoon = tutkijan turvallisuuden takaamiseksi.

Yleistä

Asbesti ja haitta-ainekartoituksessa tutkitaan kohde ennalta määrättyjen alojen mukaisesti. Ennen tutkimusta kohteen historia ja jo aiemmin suoritettuihin tutkimuksiin tutustutaan ja otetaan huomioon niiden antama informaatio. Mahdollisesti aiemmin suoritettujen tutkimusraporttien ajantasainen päivitys.
Kohteen työmääre merkitään sen mukaisesti, mitä kohteessa tehdään, muutetaan, korjataan ja puretaan.

Vaihtoehtoisesti työ voi kohdentua vain yksittäiseen tilaan tai laajempaan kokonaisuuteen kuten kokonaisvaltaiseen haitta-aine tutkimukseen.

Asbestikartoitus laaditaan yleensä ennakkoon, kun kiinteistöön ja tai tilaan suunnitellaan / ollaan suunnittelemassa toimenpiteitä. Useasti asbestikartoitus laaditaan jo selvästi hyvissä ajoin ennen hankesuunnitelman laajempaa aloittamista.

Kartoitus perustuu asiakirjatietoihin sekä kohteesta saatuihin yleistietoihin.

Niistä materiaaleista joista ei suoraan voi päätellä, ei tunnistettu tai epäillään sisältävän asbestia = otetaan näyte.

Asbestipitoiseksi materiaaliksi tulkitaan aines, joka sisältää asbestia yli 1 paino%.
Muissa haitallisissa aineissa on omat raja-arvot, jotka merkitään pääsääntöisesti mg/kg. Mikäli näiden raja-arvojen ylitys näytteessä todetaan, on jokaiselle haitta-aineelle omat työn suoritukseen merkittävät RT-kortit, ohjeet ja asetukset. Näin purkutyöt voidaan aina suorittaa turvallisesti.

Oikein suoritettu työ on turvallista ja jokaisen etu. Asbestin ja haitallisten aineiden purkutyössä ei voi etuilla tai toimenpiteitä ohittaa vaan jokainen työvaihe on hyvin tärkeä kokonaisuudessa.
Asbestikartoitusraportti perustuu visuaaliseen havainnointiin ja tietoperäiseen tulkintaan sekä materiaalinäytteisiin.

Asbestikartoitusraportti liitetään kiinteistön asiakirjoihin mahdollisia muita toimenpiteitä varten ja säilytetään kiinteistön muiden asiakirjojen kanssa myöhempää tarkastelua varten.

Tutkimuksien tarkoitus

Asbestikartoituksen käyttö ja tutkimuksen laadinta on erittäin hyvä apuväline esimerkiksi seuraavissa asioissa:

 1. Kiinteistössä mahdollisesti tapahtuva vesivahinko ja sen vahingon rakennepurkuun, kuivaukseen ja suunnitteluun nopeuttava väline. Ennakkoon on jo tiedossa missä rakenteissa haitallisia rakennusmateriaaleja mahdollisesti sijaitsee. Tällä säästetään arvokasta aikaa ja pienennetään mahdollisen kuivauksen aikaa myös, jotta rakenne saadaan nopeasti kuivumaan purkutöiden jälkeen. Ennakkotutkimuksen perusteella tiedetään, miten materiaalit täytyy purkaa.
 2. Kiinteistössä on asukkaalle tulossa esimerkiksi remontti ja alue, joka halutaan uudelleen toteuttaa ja tiedossa on jo etukäteen mitä haitallisia aineita voi rakenteessa olla jolloin työn hinnan ja kustannuksen arviointiin on tutkimustulokset jo valmiina.
 3. Kiinteistöön tehdään ennalta suunniteltuja toimenpiteitä ja hankesuunnittelu käynnistetään. Säästetään aikaa ja varsinkin kustannuksia ja asukkaita voidaan informoida tulevista tapahtumista ennakkoon. Haitallisten aineiden osuus rakenteissa on jo kartoitettu ja hanke saadaan käynnistymään nopeammin.

Tutkimustapoja ja menetelmiä

Kohdennettu tila voi olla esimerkiksi:

 • Purettavat rakenteet kylpyhuoneessa
 • Purettavat rakenteet keittiössä
 • Putkistosaneeraukseen liittyvät toimet
 • Kattoremonttiin liittyvät toimet
 • Vesivahinkoon tai muihin vuototapahtumiin liittyvät rakennepurkutyöt

Kokonaisvaltainen kartoitus:

 • Kiinteistön tutkimus kohdistetaan kaikkiin erillistiloihin
 • Kiinteistön tutkimus laajennetaan tarpeen mukaan myös muihin vaarallisiin materiaaleihin kuten lyijyyn, raskasmetalleihin, PAH ja PCB yhdisteisiin.
 • Tässä tutkimuksessa kartoitetaan kohde niin, että työhön yleensä sisältyy myös julkisivut ja kattomateriaalitkin.
 • Kiinteistö puretaan kokonaisuudessaan, jolloin kohteesta määritellään myös betonin hyötykäyttökelpoisuus maanrakentamisessa. (Mara-asetus)

Näytteenottomenetelmät:

 • Näytteenottotyössä käytetään menetelmiä jotka eivät vaaranna tutkijan ja tai muiden terveyttä.
 • Näytteenottotyöt kohdennetaan ennakkotutkimuksen ja tutkimuskäynnin yhteydessä arvioituihin materiaaleihin.
 • Näytteenottotyössä käytetään kerrostumanäytteen ottomenetelmää, näytepalamenetelmää ja tai muita menetelmiä joilla voidaan varmistaa materiaalin vaarallisen aineen osuus.
 • Näytteenottotyössä on käytössä pölynhallintaan ja näytteenottomenetelmiin käytettäviä apuvälineitä kohdeimureista lähtien alipaineistukseen. Työvälineet valitaan aina kohteen mukaan ja näytteenottotyön mukaisesti. Joskus joudutaan tilat jopa alipaineistamaan ja tekemään näytteenottotyöt suojatilassa. _Näitä kohtia ovat yleensä betonin hyötykäyttökelpoisuuden määritysnäytteet jolloin rakenteesta otetaan näytettä noin 4kg tutkittavaksi. Tätä ennen on määritelty kuitenkin pinnoitteet ja niiden materiaalit.
 • Erillisten massakerrosten alta voi paljastua haitallisia ja vaarallisia rakennusmateriaaleja jolloin työt keskeytetään ja noudatetaan ohjeistuksia materiaalin mukaisesti. Tutkitaan ja otetaan näytteet.

Jokaisessa kohteessa on omat erityismääräykset ja huomiot, jolloin suunnitelmat tutkimiseen laaditaan aina kohde kohtaisesti niin tutkimuksen kuin näytteenottotyöt kannalta.

Tutkittavia haitta-aineita

 • Asbesti
 • Lyijy
 • PCB
 • Raskasmetallit
 • PAH
 • Betonin hyötykäyttökelpoisuus

Asetuksia, ohjeita ja viranomaistietoja

Asbestipurkutyössä on noudatettava RT 82-0347 / Asbestia sisältävien rakenteiden purku 10/2009.

Asbestia ja asbestipitoisia tuotteita koskevista kielloista säädetään VNa 684/2015 asbestipurkutyön turvallisuudesta, Laki eräistä asbestipurkutyötä koskevista vaatimuksista 798/2015.

Asbestipitoisen jätteen käsittelystä säädetään jätelaissa 646-666/2011 mukaan.

Haitta-ainetutkimus RT 20-11160
Haitta-ainetutkimus tilaajan ohje RT 18-11244
Asbestikartoitus, tutkimusmenetelmä RT 18-11247
Asbesti rakentamisessa RT 18-11246
Asbestikartoitukseen perustuva purkutyösuunnittelu RT 18-11248
Haitta-ainetutkimus, rakennustuotteet ja rakenteet RT 18-11245
Asbestityökoneet Kone-Ratu 09-3038
Kivihiilipikeä sisältävien rakenteiden purku. RT 82-0381
PCB:tä ja lyijyä sisältävien saumausmassojen purku. RT 82-0382
Vaaralliset aineet – käsittely ja suojaus. RT 82–0384
Muita vaaralliseksi luokiteltuja aineita säädellään erikseen Valtioneuvoston asetuksessa jätteistä 179/2012. Jätelain 646/2011 nojalla.
Rakentamisen jätehuolto RT 69-11183
Asetus eräiden jätteiden hyödyntämisestä maanrakennuksessa. VNA 591 ja 403
Ympäristösuojelulaki 86/2000
Jätelaki 646/2011
Purkutyössä noudatettava pölyttömän saneerauksen ohjeistuksia RT 82-0384
Mikäli rakenteiden avausten- ja purkutyön yhteydessä esiin tulee mikrobivaurioista selviä viitteitä, niin purkutyöt suoritetaan mikrobivaurioituneen materiaalin purkutyönä. RT 82-0239

Asbestin käyttöaikoja rakennusaineissa

LÄHDE RT 18-11246

Koneellinen hajunpoisto

Hajunpoistossa useasti joudutaan turvautumaan ammattitason laitteisiin. Vaurioituneiden rakenteiden purkutöiden jälkeen ja ongelmakohteen tilanteen mukaan käytämme eritasoisia hajunpoistotekniikoita joista esimerkkejä ja tarkempia tietoja koneesta on alle kirjattu.

Plasmaionisaattori

Hajunpoistolaite on plasmaionisaattori, joka päinvastoin kuin otsonigeneraattorit, tuottaa nsisijaisesti singlettihappea ja vain vähäisiä määriä otsonia. Tämä aktiivinen happi toimii otsonin tavoin ja on tehokas hapetin, mutta ei sisällä myrkkyä!

Ioniosaattori

Ioneita, eli sähköisesti varautuneita molekyylejä tai atomeita, tuotetaan ionisointiprosessissa usein koronapurkauksen avulla. Varsinainen ionisointi toteutetaan ilmanpuhdistimissa ja ionisaattoreissa yleensä korkeajännitteisillä ionisointineuloilla. Prosessissa tuotetaan elektroneja, jotka kulkevat pitkin suljettua virtapiiriä kohti ionisointineulan kärkeä. Lähestyessään ionisointineulan kärkeä elektronit ovat pakotettu tiiviiksi rykelmäksi. Koska elektronit luonnostaan hylkivät toisiaan, paine kasvaa liian suureksi elektronien saavuttaessa ionisointineulan kärjen, jolloin ne ”hyppäävät” lähimpään ilman molekyyliin. Kiinnittyessään ilmassa leijuvaan molekyyliin, elektroni varaa molekyylin sähköisesti, muuttaen sen ioniksi.

Otsonointi

Otsoni on erittäin tarkasti valittava menetelmä, koska väärin suoritettuna se tekee enemmän vaurioita kuin hyötyä. Otsoni muodostuu kolmiatomisista happimolekyyleistä, kun hengitettävä happimolekyyli sisältää kaksi atomia. Otsoni on voimakas hapetin, joka tuhoaa kaikkia tunnettuja home- ja hiivasieniä sekä bakteereja ja viruksia. Hengitettynä otsoni on haitallinen yhdiste, mutta oikein käytettynä otsonointi on turvallista. Otsonia tuotetaan käsiteltävään tilaan tietty aika, jolloin tiloihin ei pidä mennä. Otsonaattorin voi kuitenkin käydä sammuttamassa pikaisesti ja avaamassa ikkunat. Kunnollisen tuuletuksen jälkeen tilat ovat käytettävissä.

Otsonointi on tehokas ja turvallinen tapa poistaa epätoivottuja hajuja ja allergianaiheuttajia, kuten tupakan, eläinten, homeen, viemärin ja kalman hajua sekä ummehtuneisuutta. Otsonointi poistaa epämiellyttävät hajut asunnoista, autoista, asuntovaunuista, veneistä ym. Otsoni ei sisällä mitään muita aineita kuin happea, eikä otsonikäsittelystä jää mitään kemikaalijäämiä.

Kuivasavu

Kuivasavudesinfiointia käytetään mm. homeiden tuhoamiseen, sekä erilaisiin hajunpoistoihin (esim. kellari, savu, viemäri ja tupakka). Homeita ja niiden itiöitä voidaan tuhota hapettamalla ja tämä kemiallisesti tapahtuva hapettaminen onkin hyvin tehokas desinfektiomenetelmä. Tätä menetelmää käytetään erilaisten kosteus- ja homevauriosaneerausten yhteydessä. Kuivasavudesinfioinnissa tuotetaan erittäin hienojakoista aerosolisumua. Tämä sumu tunkeutuu erilaisiin rakenteisiin todella tehokkaasti. Kuivasavu tuhoaa homerihmastoja ja itiöitä ja tämä menetelmä soveltuu erityisen hyvin kaikenlaisten tilojen käsittelyyn. Kuivasavu on huomattavasti turvallisempi vaihtoehto, kuin esim. otsonilla tapahtuva puhdistus. Myös riskit ovat selvästi pienemmät.

Desinfektioaine levitetään huoneilmaan tai suoraan rakenteen sisään Pulset Fogger Patriot- kuivasavukoneella.

Kuivasavukone tuottaa erittäin hienojakoista aerosolisumua 0,5-50 µm
Kuivasavu on nimensä mukaisesti “kuivaa”, joten menetelmä ei lisää rakenteiden kosteusrasitusta. Tunkeutuvat tehokkaasti rakenteiden huokosiin ja halkeamiin tuhoten niissä olevat homerihmastot ja itiöt.

Pinnoille laskeutuessaan ja levitessään sumu muodostaa ohuen ja näkymättömän kemikaalikalvon. Tämä kalvo sitoo mikrobit ja homeitiöt, jotka tuhoutuvat aineen sisältämien hapettavien ainesosien hapettamisreaktiossa.

Home- ja kuitupölysiivous/ erikoispuhdistukset

Korjausrakennustöiden jälkeen sisäilmasto-ongelma kohteissa on suositeltavaa ja hyvä suorittaa rakenteiden ja korjattujen tilojen erikoispuhdistukset. Yläpölyjen puhdistukset, homepölysiivoukset, kuitupuhdistukset ja muiden erilaisten kuitujen pölynhallinta tekniikan erikoispuhdistustyöt ovat suurena osana toimintaamme.

Erilaiset piilorakenteet kuten alas laskettujen kattojen yläpuoliset osuudet on syytä tarkastaa huolellisesti sekä puhdistaa unohtamatta ilmastointia ja muita tilojen huomionarvoisia paikkoja kuten kaappien taustat yms.

Tekniikkana käytämme aina luokiteltuja imuyksiköitä, alipainekoneita ja muita pölynhallintakalustoamme joissa kaikissa on aina vähintään Hepa H13 luokan suodattimet.

Esimerkkinä imuyksikkömme ovat luokiteltuja M/H sarjan luokkaimureita. Teamme erikoispuhdistukset alipaineistetuissa tiloissa ja tarvittaessa rajaamme eri osa-alueet eri osastoihin jolloin pölynhallinta, puhtaiden ja likaisten osastojen tilat pysyvät täysin toisistaan erillään ja työ on turvallista suorittaa.